Perşembe, Temmuz 4, 2024

KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


a.Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında İstanbul Voleybol Spor Kulübü(İVK Okçuluk) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kanun kapsamında İstanbul Voleybol Spor Kulübü veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.


b.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


c.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; öğrencilerin eğitim, antrenman ve müsabaka esnasındaki süreçlerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması, Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.


d.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz İstanbul Voleybol Spor Kulübü tarafından yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, İstanbul Voleybol Spor Kulübü’ne yapmış olduğunuz eğitim başvurusu işlemleri sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; Türk Medeni Kanunu, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet  ve Düzensizliğin Önlenmesine  Dair  Kanun, Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü, Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü, Türkiye Voleybol Federasyonu Talimatları, Türkiye Okçuluk Federasyonu Talimatları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Milli Olimpiyatlar Komitesi Başkanlığı Direktifleri ve diğer mevzuat kapsamında toplanıp, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e. İstanbul Voleybol Spor Kulübü Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
İstanbul  Voleybol Spor Kulübü, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

Kimlik Bilgisi: Adı ve Soyadı, Ana- Baba Adı, Cinsiyeti, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Fotoğraf, İl/İlçe, İmza, Kan Grubu (TC Kimlik Fotokopisi vasıtasıyla elde edilen), Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Aile No, Nüfus Cüzdanı Cilt No, Nüfus Cüzdanı Seri No, Nüfus Cüzdanı Sıra No , Nüfusa kayıtlı Old. İl/İlçe/Mahalle/Köy, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Pasaport Aldığı Tarih, Pasaport Bilgileri, Pasaport Geçerlilik Tarihi, Pasaport No, Pasaport Seri No, Pasaportun Verildiği Yer, T.C. Kimlik No, TC Kimlik Aile Sıra No, TC Kimlik Hane No, Tc Kimlik Veriliş Nedeni/Tarihi, Uyruğu, Vatandaşlık No, Yabancı Kimlik No, Yabancı Uyruk No

İletişim Bilgisi: Cep telefon numarası, adresi, e-posta adresi, asıl memleketindeki adresi, ev posta kodu, ikamet adresi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, iş telefonu, tebligat adresi, Türkiye’deki ikamet adresi 

Kılık Kıyafet: Ayak Numarası, Kılık Kıyafet Beden Ölçüsü

Görsel İşitsel Kayıtlar: Eğitim, antrenman ve müsabaka sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera video/fotoğraf kayıtları, İstanbul Voleybol Spor Kulübü bünyesinde verilen eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop, online eğitim, İstanbul Voleybol Spor Kulübü eğitim merkezleri içerisinde  çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtları

Sağlık Bilgisi: Sağlık Raporu, BMI (Vücut Kitle Endeksi), Boy, Devam Eden Önemli Hastalıklar, Engel Durumu, Fiziksel ve Somatik Şikayetler, Geçirilmiş Ameliyat Bilgisi, Geçirilmiş Sakatlık Bilgisi, Geçmiş Hastalık Bilgisi, Kilo, MR Sonucu, Röntgen Sonucu, kan grubu, Sağlık Durumu, Sakatlık Bilgisi, Sürekli Hastalık Bilgisi, Sürekli Olarak Kullanılan İlaç Bilgisi

Performans Ölçüm: Antropometrik Ölçümler, Baskın Tarafı (Sağ-Sol), Blok Yüksekliği, Cooper, Dikey Sıçrama, Durarak Uzun Atlama, Esneklik, Güç Testleri, Hareket Analizi, Hız Çevik, Koşu, Kuvvet Analizi, Oturarak Top Atma, Öne Çift Sıçrama, Reaksiyon, Smaç Yüksekliği, Spike, Squat, Sürat ve Çabukluk, Tek Ayak Sıçrama, Tek Kol Yüksekliği, Performans İstatistik

Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası; Talep ve/veya şikâyetlerin takibi; Kurum-Öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. İstanbul  Voleybol Spor Kulübü, öğrencilerinin ses/kamera-video/fotoğraf vb. her türlü dijital verilerini, her türlü yayın organında ve sosyal medya mecrasında tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

f.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Sahip olduğunuz ve yukarıda bahsi geçen haklarınızı kullanmak için dilekçenizi eksiksiz doldurarak İstanbul Voleybol Spor Kulübü resmi dernek merkezi adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili dilekçenizi kayıtlı olduğunuz elektronik posta adresinden istanbulvoleybolsporkulubu@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi İstanbul Voleybol Kulübü’ne iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İstanbul Voleybol Spor Kulübü tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.